O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szwoleżerów” powstała 19 czerwca 1991 roku, w wyniku wydzielenia się zasobów Osiedla „Szwoleżerów” ze struktury Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zasoby Spółdzielni, składające się z 7 budynków mieszkalnych i pawilonu usługowego,usytuowane są w obrębie ulic Czerniakowska – Szwoleżerów – Kawalerii – Noijego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Osiedle powstało na dawnych gruntach, należących do królewskich dóbr ujazdowskich, a następnie – w połowie XVIII wieku –  do biskupa Kajetana SOŁTYKA. W 1818 roku na tych gruntach zlokalizowano koszary ułańskie, wchodzące w skład ogromnego kompleksu koszarowego kawalerii rosyjskiej. Po I Wojnie Światowej w koszarach tych ulokowano I Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.

Po II Wojnie Światowej na obecnych gruntach Spółdzielni zlokalizowano osiedle tzw. „domków fińskich” przeznaczonych dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki.

Budynki Osiedla zostały wybudowane i przekazane do użytkowania przez poprzedniczkę Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświata” w latach 1971 – 1974, według projektu zespołu pod kierunkiem prof. dr inż. arch. Haliny SKIBNIEWSKIEJ.

Założenie nawiązujące do tradycji przedwojennych osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) reprezentuje jedną z najważniejszych realizacji budownictwa mieszkaniowego Warszawy. Architekturę osiedla charakteryzuje mały gabaryt i ciekawa, zygzakowata kompozycja brył z wkomponowanymi ogródkami przydomowymi w parterach budynków mieszkalnych.Za projekt osiedla prof. Halina SKIBNIEWSKA wraz z zespołem otrzymała prestiżową nagrodę „Mister Warszawy” w 1974 roku.

Teren Spółdzielni leży w obszarze zabytku archeologii ograniczonego ulicami: Podchorążych, Czerniakowską, Prusa, Książęcą i Al. Ujazdowskimi, zawierającego osadnictwo z okresu brązu, wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Obszar ten został wpisany jako dobro kultury do rejestru zabytków30 czerwca 1971 r. pod nr. C-48.Oznacza to, że wszelkie prace wykopaliskowe (ziemne) oraz wycinka drzew na terenie osiedla muszą być prowadzone na podstawie zezwoleń WojewódzkiegoMazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto od 25 kwietnia 1990 r. do Rejestru Zabytków m.st. Warszawy pod nr 2475 B wpisany jest także zespół rzeźb figuratywnych i wazonów kamiennych z XVIII – XIX wieku, usytuowany na terenie Spółdzielni, a pochodzący ze zrujnowanego w czasie działań wojennych pałacu w Brzezince na Dolnym Śląsku. Wpis taki nakłada na posiadacza obowiązki stałej opieki konserwatorskiej nad tymi rzeźbami ze strony właściciela zabytku i odpowiednich warunków ich ekspozycji, wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

25 sierpnia 2016 roku Zarządzeniem nr 1336/2016 Prezydenta m.st. Warszawy budynki należące do Spółdzielni zostały wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków pod pozycją nr 7489, ID SRO10913 jako „Układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla „Szwoleżerów”, co nakłada na Spółdzielnię dodatkowe obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków. Ujęcie obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków skutkuje m.in. obowiązkiem uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno-budowlany decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Oznacza to, że wszystkie roboty budowlane wymagające zgłoszenia lub pozwolenia na budowę muszą być opiniowane przez właściwy organ ds. konserwacji zabytków.

Zarówno budynki mieszkalne, jak i pawilon użytkowy od momentu powstania do 2014 roku nie przechodziły remontów generalnych, a ich utrzymywanie w sprawności technicznej ograniczało się do wykonywania niezbędnych konserwacji i remontów bieżących, polegających głównie na wymianie części instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną oraz rur spustowych kanalizacji deszczowej. Dopiero w latach 2014 – 2015 Zarząd Spółdzielni przeprowadził docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, co w znaczący sposób poprawiło ich walory eksploatacyjne i estetykę. W kolejnych latach wykonano remont wejść do budynków, obiektów małej architektury, wewnętrznych dróg komunikacyjnych, a także rewitalizację zieleni. W budynkach mieszkalnych natomiast kontynuowane są prace remontowe dachów, oraz instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjne, a zakończenie tych prac winno nastąpić w 2019 r. Kolejnym etapem winny być remonty klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, docieplenia galerii, a po wykonaniu przez MPWiK wymiany wodociągów magistralnych na terenie całego osiedla – przystąpienie do realizacji programu zagospodarowania terenu Osiedla wg Koncepcji, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2016 r.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZWOLEŻERÓW"
ul. Dragonów 8, 00-467 Warszawa
tel. /22/ 840 57 52, /22/ 840 47 92